Choď na obsah Choď na menu
 


Finančná podpora pre mládež do 23 rokov pre rok 2018 - úvodné informácie pre športové kluby

16. 7. 2018

 

 

                                                                         

 

 

                                                                                                                                 

Stolnotenisovým klubom pracujúcich s mládežou do 23 rokov

V Bratislave, 10. júla 2018.

 

 

 

Vec :

Finančná podpora pre mládež do 23 rokov pre rok 2018

- úvodné informácie pre športové kluby

 

 

Výška a dôvod prerozdelenia finančných prostriedkov

Podľa Čl. 4 ods. 1 písm. a Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2018 uzatvorenej medzi SSTZ a MŠVVaŠ SR, SSTZ je povinný použiť 15% výšky príspevku na Účel športu mládeže s jeho príslušnosťou. SSTZ takto určenú sumu rozdelí pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov čo v podmienkach SSTZ predstavuje celkovo sumu 170 993 eur. Výška príspevku na jedného mladého športovca tak bude závisieť od podaných žiadostí klubov od celkového počtu hráčov, ktorí splnia podmienky pre čerpanie. V roku 2017 predstavovala výška príspevku 164 EUR na jedného mladého hráča.

 

Podmienky pre čerpanie

SSTZ tak aj v roku 2018 pripravuje systém finančnej podpory mládežníckeho športu. Počet športovcov a klubov, ktoré splnia podmienky pre čerpanie príspevku bude stanovený k rozhodujúcemu dátumu 30.9.2018. Na základe toho bude aj určená konečná výška príspevku na jednu osobu v tomto roku. Radi by sme Vám preto vopred opätovne pripomenuli najdôležitejšie skutočnosti, ktoré sú podstatné pre splnenie podmienok na čerpanie. Vychádzame zo skúseností z minulého roka, kedy sme sa stretli najmä s nasledujúcimi nedostatkami :

  • je potrebné nahlásiť rodné čísla hráčov do databázy, u mnohých tak stále ešte nebolo urobené a bez rodného čísla nebudú daní hráči započítaní
  • pre splnenie podmienok musia hráči absolvovať v priebehu roka aspoň tri štarty v oficiálnych súťažiach; z praktických dôvodov odporúčame si tieto štarty evidovať, nakoľko ich bude potrebné  nahlásiť
  • dať stanovy klubu do súladu so zákonom o športe.
  • zdokladovať zápisnične voľbu štatutárneho orgánu klubu a spôsob konania za klub
  • potvrdenie o pridelení IČO
  • potvrdenie banky o vedení osobitného účtu pre príspevok zo štátneho rozpočtu alebo zmluva o vedení bežného účtu klubu s číslom účtu v tvare IBAN, ktorý žiadateľ uviedol vo svojej žiadosti
  • splnenie všetkých daňových a účtovných aspektov tak, aby klub mohol príslušnú sumu SSTZ fakturovať /DIČ atď./

 

 

Zdokladovanie troch štartoch v súťažiach

Zároveň všetci uvedení športovci v žiadosti musia byť aktívnymi športovcami v zmysle zákona športe. Aktívnym športovcom je športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných športovou organizáciou v zmysle § 69 ods. 5) bod a) zákona o športe, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii, za účasť na súťaži sa nepovažuje účasť na súťaži športu pre všetkých. Akceptovať sa preto budú len oficiálne stolnotenisové súťaže organizované SSTZ, KSTZ, ObSTZ a OSTZ, prípadne oficiálne súťaže organizované SAŠŠ . Je však možné, že k tejto otázke ešte bude vydané usmernenie príslušného ministerstva.

 

Poskytnutie súčinnosti zo strany klubov

Podľa zákona o športe športové organizácie a iné osoby, ktoré zadávajú údaje do Informačného systému športu, sú povinné doplniť údaje do jednotlivých registrov do troch mesiacov od oznámenia o funkčnosti príslušného registra. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) oznámilo, že dňa 31. augusta 2018 bude ministerstvo považovať Informačný systém športu za naplnený informáciami od národných športových zväzov, a iba tieto bude považovať za relevantné.

 

Do tohto dátumu je preto zároveň potrebné do príslušného registra doplniť aj relevantné údaje o športových kluboch. Absencia zapísania týchto údajov môže následne kluby limitovať v získavaní finančných prostriedkov z verejných zdrojov. Venujte prosím v dostatočnom časovom predstihu pozornosť potrebným aktivitám. Žiadame všetky kluby o koordináciu týchto aktivít a včasné poskytnutie údajov na sekretariát SSTZ.

 

Súbežne  týmto listom pripraví pán Jakub Cibula zoznam /zoznamy prosíme obratom vyplniť/, :

- registrovaných hráčov bez nahlásených potrebných údajov (podľa zákona) podľa jednotlivých klubov

- zoznam údajov, ktoré je potrebné zaslať o športových kluboch

 

Ďalšie informácie, usmernenia

SSTZ bude športové kluby priebežne informovať o podmienkach čerpania príspevku na stránke SSTZ ako aj emailom. Je možné, že k systému podpory bude ešte vydané aj usmernenie príslušného ministerstva. Zároveň oznamujeme klubom, že podpora nebude poskytnutá klubom, ktoré do 31.08.2018 nebudú zapísané v registri právnických osôb športu. Prosíme preto o poskytnutie maximálnej súčinnosti zo strany klubov tak, aby sa do budúcnosti predišlo sporným situáciám. Databázu právnických osôb v športe nájdete na webovej adrese www.sstz.sk/subory/informacny_system/RPOS_ID.xlsx.

 

 

 

 

 

Akékoľvek otázky môžete konzultovať

Jakub Cibula                      zodpovedný za databázu registrovaných športovcov

                                            email: sstz3@sstz.sk                     , mobil: 0903 058 976

Daniel Fink                        člen VV, zodpovedný za komisiu rozvoja ST a školský šport

                                            email: daniel.fink@pobox.sk       ,mobil: 0907 945 370

 

Branislav Kalužný             podpredseda VV, zodpovedný za ekonomické otázky a marketing

                                            email: marketing@sstz.sk           , mobil:

 

S pozdravom

PhDr. Zdenko Kríž

Predseda SSTZ

 

Link : http://sstz.sk/subory/aktuality/List_podpora_mladeze.pdf

 

 

 
 

 

Kontakt

ObSTZ Trnava

Jozef Turoň
predseda ObSTZ Trnava
0905 455 272
Bojničky 63
920 55
jozef.turon@outlook.sk


Mgr. Radovan Hulík
sekretár ObSTZ
Šidunky 257/42
Jaslovské Bohunice 919 30
tel. +421 905 257 647
E-mail: sekretarobstztt@gmail.com

č. účtu
SK09 0200 0000 0026 8803 8953


Archív

Kalendár
<< jún / 2021 >>